Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಾವಳಿ

ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಇವನಿಗೆ ಚೀನಯ್ಯ, ನಿಪ್ಪಾನಯ್ಯ, ಕೊರಿಯಯ್ಯ, ವಿಯೇಟ್ಟನಾಮಯ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು.

"ಯ್ಯ" ಇರುವ ಕಡೆ "ಮ್ಮ: ಅಥವಾ "ಕ್ಕ" ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅರ್ಧ ಕಾಲೇಶ್ವರ

ಒಬಾಮ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಧ ಕಾಲೇಶ್ವರ.

ಕೆಂಪು ಕಂಠಯ್ಯ

ಟೆಕ್ಸಾಸಿನ ಗೌರವರ್ಣೀಯ ಒರಟನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು

ಬಚ್ಚಲು ಬಾಯಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಮಂತ್ರ ಬೊಗಳುವ ಕೊರಚನಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು

-- ಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ


Rate this Joke

Rating: 3.0/5 (2 votes cast)

Views: 146950 | Submitted: 2011-09-19

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech